MUQADDIMAH AL-IMAM AN-NAWAWI


Segala puja-pujian bagi Allah Tuhan Seru Sekalian Alam, Pencipta langit dan bumi, Pentadbir sekalian makhluk, Pengutus para Rasul S.A.W kepada orang-orang yang mukallaf, untuk memberikan hidayah kepada mereka dan menerangkan syari‘at agama, dengan dalil-dalil yang putus (yang yakin) serta bukti-bukti yang jelas. Saya memuji -Nya atas segala nikmat-Nya dan saya berdo’a kepada-Nya tambahan kurniaan-Nya dan kemurahan-Nya. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan kecuali Allah, Tuhan Yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Pemurah lagi Maha Pengampun. Adapun selepas daripada itu; maka sesungguhnya kami telah meriwayatkan daripada Ali Ibn Abi Talib, Abdullah Iibn Mas‘uud, Mu‘az Ibn Jabal, Abu Al-Darda’, Ibnu ‘Umar, Ibnu ‘Abbas, Anas ibn Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudrie r.a. daripada berbagai-bagai jalan (sanad) dengan riwayat yang bermacam-macam bahawa Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa yang menghafal atas umatku empat puluh hadis daripada (hadis yang) berkenaan dengan agama mereka, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha’ dan ‘ulama.” Dalam suatu riwayat lain: “Nescaya Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan ‘alim.

Dalam riwayat Abu al-Darda’: “dan telah adalah aku (iaitu Rasulullah) pada hari kiamat menjadi orang yang memberikan syafa‘at dan saksi kepadanya”. Dalam riwayat Ibnu Mas‘uud : “dikatakan kepadanya (orang yang menghafal 40 hadis) masuklah engkau daripada mana-mana pintu syurga yang engkau mahu”. Dalam riwayat Ibnu ‘Umar : “nescaya dia ditulis termasuk dalam golongan ‘ulama’, dan dibangkitkan dalam golongan para syuhada’ ”.

 

Senarai Tajuk-tajuk Dalam Hadis 40

Hadis Pertama Setiap amalan bergantung kepada niat

Hadith ke-2 Islam, Iman dan Ihsan

Hadith ke-3 Rukun Islam dan tonggak Utamanya

Hadith ke-4 Peringkat Kejadian Insan dan Kesudahannya

Hadith ke-5 Perbuatan Mungkar dan Bid'ah adala Batil

Hadith ke-6 Halal dan Haram

Hadith ke-7 Agama adalah Nasihat

Hadith ke-8 Kehormatan Individu Muslim

Hadith ke-9 Ambil yang mudah, Tinggal yang Sukar

Hadith ke-10 Sumber makanan yang Halal dan elok adalah Syarat Doa Diterima

Hadith ke-11 Melaksanakan Perkara yang Diyakini dan meninggalkan perkara yang Diragui

Hadith ke-12 Tumpuan Kepada Perkara Berfaedah

Hadith ke-13 Persaudaraan Berasakan Iman dan Islam

Hadith ke-14 Kehormatan Darah Seseorang Muslim

Hadith ke-15 Memelihara Pertuturan yang Baik, Hak Tetamu dan Jiran

Hadith ke-16

Hadith ke-17

Hadith ke-18

Hadith ke-19

Hadith ke-20

Hadith ke-21

Hadith ke-22

Hadith ke-23

Hadith ke-24

Hadith ke-25

Hadith ke-26

Hadith ke-27

Hadith ke-28

Hadith ke-29

Hadith ke-30

Hadith ke-31

Hadith ke-32

Hadith ke-33

Hadith ke-34

Hadith ke-35

Hadith ke-36

Hadith ke-37

Hadith ke-38

Hadith ke-39

Hadith ke-40

 

Klik di menu sebelah untuk membaca setiap hadis Daripada Hadis 40..Untuk melihat setiap tajuk yang terkandung dalam hadis 40 sila lihat di bawah..

Hadis 40

Hadis 40 Imam Al-Nawawi

Search site

© 2009 All rights reserved.